top of page

Om NordUng / About NordYouth

SVE: Nordisk Ungdomsorganisation (NordUng) är en paraplyorganisation för ungdomsorganisationer främst i Norden, men även organisationer i andra europeiska länder som önskar samarbeta med de nordiska. NordUng grundades i 1946 med syftet att stärka samarbetet mellan ungdomsorganisationer i Norden och att öka ungdomars intresse och medvetenhet om de nordiska länderna, nordiska värderingar, språkgemenskapen och det nordiska samarbetet. Detta syfte realiserar NordUng genom att utföra aktiviteter som ungdomsutbyten, ledarskapskurser, seminarier och konferenser. Aktiviteterna hålls vanligtvis runtom i Norden/Europa och arrangeras av NSU själv eller i samarbete med medlemsorganisationer och/eller andra partners.

ENG: Nordic Youth Organisation (NordYouth) is an umbrella organisation for youth organisations, primarily in the Nordic countries, but also organisations in other European countries that wish to co-operate with the Nordic countries. NSU was founded in 1946 with the aim of strengthening co-operation between youth organisations in the Nordic region and to increase young people's interest and awareness of the Nordic countries, Nordic values, the language community and Nordic co-operation. NordYouth realises this purpose by carrying out activities such as youth exchanges, leadership courses, seminars and conferences. The activities are usually held around the Nordic region / Europe and are arranged by NordYouth itself or in collaboration with member organisations and / or other partners.

Vision & Mission

Vision

NordUng:s vision är, att vara plattform för Nordens mångfaldiga frivilliga ungdomsarbete, där kompetensutveckling, inspiration och inblick i aktuella ämnen skapas i en innovativ och stark nordisk gemenskap.
NordYouth´s vision is, to be platform for Nordic versatile youth work, where competence development, inspiration and insight into current topics are created in an innovative and strong Nordic fellowship.

Mission

NordUng:s mission är, att:
 • Samarbeta och dela god praxis för att bidra till utvecklingen  av medlemsorganisationerna och samarbetspartnerna.
 • Arbeta med hög grad av aktivering och involvering av unga
 • Ge unga kompetenser och verktyg att utveckla sig själv och samhället.
 • Behandla frågor som berör barn, unga och frivilliga i Norden.
 • Skapa sammanhållning och kvalitetsutveckling mellan aktiviteter
 • Förstärka ungas nordiska identitet och gemenskap.
 
NordYouth's mission is to:
 • Collaborate and share good practice for contribution to the development of member organisations and partners.
 • Work with a high degree of youth participation.
 • Provide young people with competence and tools to develop themselves and the society.
 • Target issues that concern children, young people and the youth sector in the Nordic countries.
 • Create cohesion and quality development between activities.
 • Strengthen young people's Nordic identity and common fellowship.

Ledarskap / Leadership

Föreningsmötet /

General Assembly

Föreningsmötet är NordUng:s högst beslutande organ och det hålls vart år under en dag i januari-april. Alla NSU:s medlemsorganisationer har rösträtt på föreningsmötet. Föreningsmötet både granskar det gångna årets verksamhet och ekonomi, och beslutar om dessa inför det kommande året.  Föreningsmötet behandlar även det kommande årets arbetsprogram. Ifall stadgeändringar krävs beslutar man om detta på föreningsmötet. 
The General Assembly is NordYouth´s highest decision-making body and is held every year during a day in January-April. All NSU member organisations have the right to vote at the General Assembly. The General Assembly reviews the past year's financial results, and decides on the next year´s budget and work programme. It also make decisions regarding memberships and elect the Board. When needed, the General Assembly address changes regarding its statues.

Styrelse / Board

NordUng:s styrelse består av ordförande, vice-ordförande och tre styrelsemedlemmar, samt suppleanter.
NordYouth´s board consists of chairperson, vice-chair and three board members, as well as depute members.

Ordförande / Chairperson:
Ylva Þórsdottir Planman (Föreningen Norden Sverige)

Vice-ordförande / Vice Chair:
Maie Johannsen (SdU)

Styrelsemedlemmar / Board Members:
Johanna Österholm (Fs4H) 
Romeo Salik Blidorf (Sorlak)

Halla Margrét Jónsdóttir (UMFÍ)

 
432883414_952670226455613_8905274785007280914_n.jpg
bottom of page