top of page

Dynamo - Organisation

SVE: Denna del av Dynamo plattformen handlar om hur ungdomsorganisationer fungerar, leds och utvecklas. Antalet moduler är stort , så listan nedan hjälper finna information om det delområdet du letar efter.

ENG: This part of the Dynamo platform is about how youth organisations functions, are led and developed. The number of modules is large, so the list below helps you find information about the sub-area you are looking for.
A. Introduktion / Introduction
B. Framtid / Future
C. Ledarskap / Leadership
D. Personresurser / Human Resources
E. Kommunikation / Communication
F. Utbildning / Education
G. Aktiviteter / Activities
H. Ekonomi / Economy
J. Länkar / Links
Anchor 9
Screenshot 2021-04-27 at 10.11.19.png
Anchor 1
Welcome_pink.png

A. Introduktion /

Introduction

Introduktion till Nordiskt-Baltiskt ungdomsarbete.

Introduction to Nordic-Baltic youth work.

A2. Nordisk-Baltiskt Ungdomsarbete / Nordic-Baltic Youth Work

Ungas synpunkter på varför det lönar sig att samarbeta i Norden och Baltikum.

Young people´s views on why it is beneficial to cooperate in the Nordics and Baltics.

A3. Nordiskt-Baltiskt Samarbete / Nordic-Baltic Cooperation
Future.png

B. Framtida Ungdomsarbete/

Future Youth Work

Anchor 2
B1. Mot Framtiden / Towards the Future

Ungas åsikter om vad som är viktigt för ungdomsorganisationers framtid.

REFLEKTERA PÅ: Utvecklas er ungdomsorganisation i takt med samhället? Tar man i beaktande aktuella ämnen i samhället då man formar agendan? Vilken grad av digitalisering är lämplig för er organisation? Är det ungdomar som leder utvecklingen? Om inte -varför inte, och hur kunde de göra det?

Young people´s opinion on what is important for youth organisations´ future.

REFLECT ON: Does your youth organisation develop as quickly as the society? Are current topics taken into consideration when forming the agenda? Which level of digitalisation is suitable for your organisation? Is it young people leading the development? If not -why not, and how could they do it?

B2. Ungdomars Intressen / Young People´s Interest

Unga berättar om hur och varför och hur de blev intresserade av specifika ämnen.

REFLEKTERA PÅ: Lyssnar ledarskapet i din organisation till vad unga vill göra? Kunde din organisation anpassa sig mer till ungas behov? I så fall hur?

Young people tell how and why and how they got interested in specific topics.

REFLECT ON: Does the leadership in your organisation listen to what young people like to do? Could your organisation adjust more to the young people´s needs? If so, how?

C. Ledarskap /

Leadership

Leadership.png
Anchor 3
C1. Ungt Ledarskap / Young Leadership

Ungdomar berättar vad ungt ledarskap i ungdomsorganisationer är, vilka är fördelarna och hur man kan uppnå detta. 

REFLEKTERA PÅ: Är er organisation redan helt ledd av unga? Om inte, vilka åtgärder kunde ni ta för att göra den ungdomsledd till en högre grad?  

Young people tell what young leadership in youth organisations is, what the benefits are and how to achieve this.

REFLECT ON: Is your organisation already fully led by young people? If not, what steps could you take to make it youth led to a higher degree?

C2.  Ungas Deltagande / Youth Participation

Roger Harts stege beskriver olika nivåer av barn och ungas deltagande. Denna modell har NordUng återkommande använt oss av då vi behandlat ämnet.

Roger Hart's ladder describes childern´s and young people´ participation. We in NordYouth have repeatedly used this model when we have addressed the subject.

C3. Ledarskapskompetenser / Leadership Competences

NordUng volontärer berättar vilka kompetenser de anser är viktiga för en ledare i ungdomsorganisationer.

REFLEKTERA PÅ: Vilka ledarkompetenser anser du är relevanta? Vilka vill du utveckla? Vilka har du och hur kunde du lära ut dem till andra?

NordYouth volunteer tell which competences they think are important for youth organisation leaders.

REFLECT ON: Which leader competences do you think are relevant? Which do you want to develop? Which do you have and could teach others?

C4. Inlärning genom Ledarskap / Learning by Leadership

NordUng volontärer berättar vad de har lärt sig från ledarroller i ungdomsorganisationer.

REFLEKTERA PÅ: Vad har du lärt dig? Vad vill du lära dig och vilka uppgifter kunde du ta på dig i din organisation för att lära dig mer?

NordYouth volunteers tell what they have learned from leader roles in youth organisations.

REFLECT ON: What have you learned? What would you like to learn and which tasks could you take on in your organisation to learn this? 

C5. Organisationsledning / NGO Governance

Denna text handlar om de styrande organen i en organisation.

This text is about the leading organs in an NGO.

C6. Mötesförfaranden / Meeting Procedures

Den här texten beskriver hur möten går i organisationer går till i praktiken.

This text describes meeting procedures in organisations in a practical way.

C7. Mallar för Styrelsearbete / Board Work Templates

Här finner du mallar for dokument som kan behövas i styrelsearbete.

Here you can find templates for documents relevant in board work.

C8. Utveckling av Styrelsearbete / Development of Board Work

Här är ett dokument som organisationers styrelser kan använda sig av för att utvärdera och utveckla sitt arbete och organisationens verksamhet.

Here is a document that organisations´ board can use to evaluate and develop their work and the activities of the organisation.

C9. Organisationsstrategi / NGO Strategy

Här är ett dokument som organisationers styrelse kan använda sig av som stöd för strategisk utveckling.

Here is a document that organisations´ board can use as support for strategic development.

D. Personresurser /

Human Resources

Human.png
Anchor 4
D1. Volontärbete / Volunteer Work

Information och synpunkter om volontärarbete i ungdomsorganisationer. 

Information and views about volunteer work in youth organisations.

D2. Volontärers och Anställdas Hälsa / Health of Volunteers and Staff

Att värna om hälsa för volontärer och anställda i ungdomsorganisationer är viktigt för deras egen skull, och för att de ska orka utföra uppgifterna i organisationen. Detta dokument baserar sig på vårt nätverks erfarenheter om ämnet.

To care about health of volunteers and employees in youth organisations is important for their own sake, and for them to be able to perform the tasks in the organisation. This document is based on our network´s experience of the topic.

Arrow.png

E. Kommunikation /

Communication

Anchor 5
E1. Synlighet och Spridning / Visibility and Dissemination

Beskrivning av vad synlighet och spridning är, varför det är viktigt och hur man kan utföra detta.

Description of what visibility and dissemination are, why it is important and how to accomplish this.

E2. Samarbete i Civilsamhället / Civil Society Collaboration

Filmen belyser möjligheterna och behovet av samarbete mellan olika intressenter i civilsamhället.

The film enlighten the opportunities and needs of collaboration between different stakeholders in civil society.

E3. Dialog mellan Generationer / Intergenerational Dialogue

Ungdomsorganisationer kan involvera, förutom unga, även personer av andra åldrar i olika roller. I den här filmen reflekterar unga på hur man kan göra kommunikation mellan personer av olika åldrar så smidig som möjligt.

Youth organisations can involve, in addition to young people, also people of other ages, in various roles. In this film, young people reflect on how to make communication between people of different ages as smooth as possible.

E4. Digitala Verktyg / Digital Tools

(Only in English) In this module NordYouth and its partners share their experiences of digital tools that are suitable for education in NGOs and schools.

E5. EU: Digitalt Ungdomsarbete / Digital Youth Work

(Only in English) The EU publication “Developing digital youth work” was set up under the European Union Work Plan for Youth 2016-2018, the expert group on 'Risks, opportunities and implications of digitalisation for youth, youth work and youth policy' provides policy recommendations, training needs and good practice examples in developing digital youth work across the EU.

E6. Verke: Digitalisering / Digitalisation

På Verkes sida finns mycket praktisk information om digitalisering av ungdomsarbete. Det finns på svenska, finska och engelska.

On Verkes page there is a lot of information about digitalisation of youth work. It is available in English, Finnish and Swedish.

LightBulb.png

F. Utbildning /

Education

Anchor 6
F1. Format för Inlärning / Learning formats

Deltagare i en NordUng-kurs studerade olika format för inlärning och i denna film delar de med sig av vad de lärde sig, speciellt gällande icke-formell inlärning, som är det huvudsakliga inlärningsformatet i nordiska och baltiska ungdomsorganisationer. 

Participants of a NordYouth course studied different formats of learning and in this film they share what they learned, especially regarding non-formal learning, which is the main learning format in Nordic and Baltic youth organisations.

F2. Planering av Sessioner / Session Planning

NordUngs ungdomar beskriver steg för steg hur man kan planera en session för en ungdomsaktivitet.

NordYouth´s young people describe step by step how you can plan a session for a youth activity.

F3. Facilitators resurser / Facilitator´s Resources

Facilitatorer i ungdomsaktiviteter är inte lärare, utan de ger ramar för sessionernas innehåll och stöder deltagarnas inlärning. I den här filmen beskrivs en god faciliators personliga resurser.

Facilitators in youth activities are not teachers, but they provide a framework for the session content and support the participants' learning. This film describes personal resources of a good facilitator.

F4. Modifierade Spel / Gamification

Modifierade spel används ofta i ungdomsarbete som verktyg för inlärning. Här är en kort film som beskriver hur spel kan användas.

Gamification is often used in youth work as tools for learning. Here is a short film that describes how games can be used. 

F5. Salto Toolbox (på engelska/ in English)

Salto and its user have in this toolbox collected vide variety of tool descriptions. The search function help to quickly find the tool you need for a specific session. 

F6. Council of Europe´s Compass (på engelska/ in English)

This manual is very useful when developing youth activities and it contains a lot of tools about mainly human rights education.

F7. Rural Youth Europe´s Learning Platform (på engelska/ in English)

Rural Youth Europe has on this platform gathered descriptions of learning tools and full sessions about a variety of topics they have addressed during the recent years. (If the link does not work right away, click on other items in the side bar and then on the Learning Platform again.)

Anchor 7
Puzzle.png

G. Aktiviteter /

Activities

G1. Riskhantering / Risk Assessment

Riskhantering är en central del av varje ungdomsaktivitet. Denna film ger förslag för hur man kan göra riskhanteringen.

Risk assessment is a central part of every youth activity. This film gives suggestions for how to do risk assessment.

G2. Hälsa, Säkerhet och Socialt / Health, Safety and Social Aspects

Texten behandlar hälsa, säkerhet och sociala aspekter av ungdomsaktiviteter och baserar sig på erfarenheter i NordUng och dess nätverk.

The text addresses health, safety and social aspects of youth activities and is based on experiences of NordYouth and its network.

G3. Activity Planning (only in English)

This is part of a podcast series about how to plan and carry out educational youth activities. This episode tell about the planning process.

1 Activity planning
00:00 / 07:12
G4. Facilitation (only in English)

This is part of a podcast series about how to plan and carry out educational youth activities. This episode tell about how to facilitate the activities.

2 Facilitation
00:00 / 08:27
G5. Non-formal learning and session planning

This is part of a podcast series about how to plan and carry out educational youth activities. This episode tell about non-formal learning and session planning.

3 Non-formal learning and session planning
00:00 / 06:41
Anchor 8
H1. Finansiell hållbarhet / Financial sustainability

Finansiell hållbarhet är en förutsättning för en fungerande ungdomsorganisation. Det här dokument som vi i NordUng har skrivit baserat på våra egna och vårt nätverks erfarenheter. 

Financial sustainability is a basic condition for a functioning youth organisation. This document that we at NordYouth have written based on our own and our network's experiences.

H2. Finansiär / Funder: Erasmus+

Erasmus+ är ett mångsidigt EU-program som inkluderar finansieringsmöjligheter för ungdomsaktiviteter. Den här filmen visar ett exempel på hur en Erasmus+ finansierad aktivitet kan skapas. Läs mer på: https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en

Erasmus+ is a versatile EU program that includes funding opportunities for youth activities. This video shows an example of how an Erasmus+ financed activity can be created. Read more at: https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en

H3. Finansiär / Funder: European Youth Foundation

Europarådets program European Youth Foundation beviljar bidrag både till stora internationella ungdomsorganisationer och till ungdomsgrupper som vill göra "pilotaktiviteter", d.v.s. små lokala aktiviteter. Ungdomsaktiviteterna bör vara relaterade till minst ett av följande teman: mänskliga rättigheter, demokrati eller rättsstaten. Läs mer på: https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation

Council of Europe's programme European Youth Foundation grants support financially both large international youth organisations and youth groups that want to carry out "pilot activities", i.e. small local activities. The youth activities should be related to at least one of the following topics: human rights, democracy or the rule of law. Read more at: https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation

H4. Finansiär / Funder: Nordic Culture Point

Nordisk Kulturkontakt administrerar fyra stödprogram för konst och kultur, och två av dem är riktade mot unga och barn; Norden 0-30 och Volt.

Nordic Culture Point administers four cultural funding programmes, out of which two are for youth and children; Norden 0-30 and Volt.

H5. Finansiär / Funder: Nordplus

Nordplus är ett program för samarbete inom utbildningssektorn i Norden och Baltikum.

Nordplus is a programme for cooperation within the education sector in the Nordics and Baltics.

H6. Finansiär / Funder: Leader (svenska+finska/ Swedish+Finnish)

Leader är ett program genom vilket lokalbefolkningen kan bli del av att utveckla sin ort.

Leader is a programme by which local citizens can be part of developing the own area.

Anchor 10

I. Specialmodul /

Special modul: Covid-19

Covid-19.png
I1. INTL Aktiviteter under Covid-19 / INTL Activities During Covid-19

NordUng har hållit igång sina internationella aktiviteter även under Covid-19 pandemin, dock med förändrat arrangemang så de var så tryggt som möjligt att delta. Lätt har det inte varit, så i denna film visar de utmaningar vi stött på och hur vi löst dem. Förhoppningsvis är det till nytta för andra!

NordYouth held international activities throughout the Covid-19 pandemic, with changed arrangements so it has been as safe as possible to participate. It has not been easy, so this film show the challenges we have met and how we solved them. Hopefully it is useful for others!

Anchor 12
K1. Bakom Dynamo materialet / Behind the Dynamo material

Inom Norden Runt podd-kanal finns det ett specialavsnitt där ungdomar berättar hur det var att producera material för Dynamo (mest på engelska).

Within the Norden Runt pod channel there is a special episode where young people tell how it was to produce material for Dynamo (mostly in English).

K2. Norden Runt (på nordiska språk / in Nordic languages)

Poddar och annat material som handlar om Norden.

K3. Föreningsresursen (på svenska/ in Swedish)

Föreningsresursen är en webbplats för föreningskunskap sammanställd av Svenska Folksskolans Vänner. Märk dock att materialet är gjort som resursmaterial för föreningar i Finland, så allt överensstämmer inte med situationen i andra länder.

K4. EU + CoE: Tool Kits (English/French/German)

The European Union and Council of Europe has a common page providing tool kits for many areas of youth work.

bottom of page